trang tin điện tử tổng hợp giới trẻ

Điều lệ tập đoàn

Chương I
ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Phạm vi trách nhiệm
– Mỗi cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.

Điều 2 . Tên doanh nghiệp
– Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOÀN CẦU XANH
– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN GLOBAL GROUP CORPORATION
– Tên công ty viết tắt:

Điều 3. Trụ sở Công ty
– Trụ sở công ty: 374 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điều 4. Ngành nghề hoạt động

Điều 5. Thời hạn hoạt động
1. Thời gian hoạt động của Công ty là 50 năm kể từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. Công ty có thể chấm dứt hoạt động trước thời hạn hoặc kéo dài thêm thời gian hoạt động theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo quy định của pháp luật.
3. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với Quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật không cấm.
file dinh kem

 

    Chia sẻ
  • RSS